+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

 Povinné informace podle z. 106/1999 Sb.

Oficiální název
Obec Nezvěstice
počet obyvatel k 1.11.2018    1441

Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu.

Obec Nezvěstice je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je 15ti členné.
Dalším orgánem obce je 5ti členná rada obce.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo 31.10.2018.

Složení rady obce:
starosta:
Lukáš Karkoš
místostarostka: Mgr. Petra Tupá, DiS.
členové rady obce:
Miloslav Nekola

Václav Soukup

Ing.arch Eva Špelinová

Složení zastupitelstva obce:
starosta:
Lukáš Karkoš
místostarostka: Mgr. Petra Tupá, DiS.
členové rady obce:

 Miloslav Nekola

Václav Soukup

Ing.arch Eva Špelinová

ostatní členové zastupitelstva obce:

Ing.Bedřich Česal

 Milan Heřman

Mgr.Lada Kotlanová

Mgr.Andrea Šourková

Ing.Lubomír Hrdina

Mgr.Klára Vyletová, DiS.

Mgr. Blanka Hachová

Mgr. Tereza Harasimovičová

Pavel Harasimovič

Mgr. Jana Plachá

 

Obec se při své činnosti řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec navenek zastupuje starosta.

Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbor finanční a kontrolní.

Kontrolní výbor
předseda:
Mgr. Tereza Harasimovičová
členové: Petra Slívová,DiS., Zdeňek Heřman, Mgr.Klára Vyletová, DiS., Mgr.Blanka Hachová

Finanční výbor
předseda:
Milan Heřman
členové: Mgr.Lada Kotlanová, Ing.Bedřich Česal, Pavel Rajchl, Ing.Zdeněk Hrubý

Kulturní komise
předseda:
Miloslav Nekola
členové: Marie Šmolíková, Markéta Syrová, Radek Shejbal,Václav Hrubý

Stavební komise
předseda:
Ing.arch.Eva Špelinová
členové: Ing.Lubomír Hrdina, Ing.Richard Giebel, Ing.Pavel Boukal, Jiří Stuna, Radek Moulis

Sociální komise
předsedkyně:
Mgr.Andrea Šourková
členové: Gabriela Rajchlová, Dana Vaníková

Obecní úřad
Zabezpečuje úkoly v samostatné působnosti obce uložené zastupitelstvem obce nebo radou obce v oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon.

Přenesenou působnost vykonává:
– matriční úřad – do matričního obvodu spadají obce Nezvěstice, Chválenice
– přestupky – přestupková komise Starý Plzenec řeší přestupky pro obec Nezvěstice na základě veřejnoprávní smlouvy

Obec s rozšířenou působnosti je pro Nezvěstice město Plzeň.

Vyřizování záležitostí pro občany na jednotlivých pracovištích Obecního úřadu:
Starosta – Lukáš Karkoš
telefon 377 891 126, e-mail: ou@nezvestice.cz

 • ze své činnosti je odpovědný ZO Nezvěstice
 • řídí činnost při plnění úkolů obrany a ochrany obyvatelstva v době mimořádné situace
 • odpovídá za včasné objednání auditu hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
 • zajišťuje hospodaření obce podle rozpisu rozpočtu na kalendářní rok
 • zajišťuje úkoly související s obranou státu a ochranou utajovaných skutečností
 • kontroluje dodržování všech právních předpisů a vnitřních norem v rozsahu své působnosti
 • vede podřízené zaměstnance k dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • připravuje podklady pro informování veřejnosti
 • zajišťuje sčítání lidu, referenda a volby při vyhlášení
 • zajišťuje uplatňování součinnosti při ochraně veřejného pořádku s policií ČR
 • sleduje dotační tituly v oblasti své působnosti
 • vymáhá pohledávky místních a sankčních poplatků, pokut, náklady řízení, které jsou příjmem rozpočtu obce
 • eviduje obecní majetek a zajišťuje provedení jeho inventarizace, sjednává jeho pojištění
 • zajišťuje likvidaci pojistných událostí
 • sleduje výsledky inventarizací
 • spolupracuje při sestavování návrhů rozpočtu na další rok
 • zastupuje obec

Místostarostka – Mgr. Petra Tupá,DiS.
telefon 377 891 126, e-mail: ou@nezvestice.cz

 • ze své činnosti je odpovědná ZO Nezvěstice
 • vykonává úkoly uložené starostou, ZO a RO Nezvěstice
 • spolu se starostou podepisují právní předpisy obce
 • provádí zápis ze schůzí RO Nezvěstice a kontroluje plnění usnesení
 • kontroluje plnění usnesení ZO Nezvěstice a dbá na to, aby úkoly vyplývající z veřejného zasedání ZO Nezvěstice, včetně nezodpovězených připomínek zastupitelů a občanů, byly řádně projednány
 • spolupracuje s komisemi
 • vede evidenci odpadů (komunální odpady, sklo, plasty, nebezpečné odpady)
 • zajišťuje nové smlouvy za pronájem míst na místním hřbitově
 • provádí ověřování shody opisů a kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

Czech POINT
vydává výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, obchodního, rejstříku, živnostenského rejstříku atd.

Matrika – Jitka Šourková
telefon 377 891 216, e-mail: matrika@nezvestice.cz

 • provádí matriční činnosti
 • přijímá žádosti o vydání občanských průkazů
 • provádí ověřování shody opisů a kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • evidence obyvatel, přihlašování k trvalému pobytu, správní řízení na zrušení trvalého pobytu
 • přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR
 • zajišťuje podklady pro sčítání lidu, referenda a pro volby
 • zabezpečuje činnost pro občanské záležitosti
 • zpracovává a expeduje vnitřní a vnější poštovní zásilky
 • zajišťuje spisovou službu úřadu a skartaci dokumentů
 • vede agendu stravenek a cestovních příkazů
 • přijímá hlášení občanů o ztrátách a nálezech, eviduje je a likviduje dle platných předpisů
 • provozuje hlavní pokladnu úřadu
 • Czech POINT – vydává výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku atd.

Účtárna – Šárka Matasová
telefon 377 891 339, e-mail: uctarna@nezvestice.cz

 • připravuje podklady pro likvidaci faktur
 • vypracovává mzdy a s tím související agendu
 • vede personální agendu
 • kontroluje čerpání stanovených limitů počtu zaměstnanců a mzdových prostředků
 • v souladu s platnými zákony plní povinnosti vyplývající pro zaměstnance ve vztahu ke státním organizacím, tj. v oblasti sociální, zdravotní a daňové
 • zpracovává veškeré účetní agendy obce a úřadu
 • eviduje obecní majetek a zajišťuje provedení inventarizace
 • vymáhá pohledávky místních a sankčních poplatků, pokut
 • spolupracuje s finančními úřady, úřady práce a odborem státní sociální podpory

Stavební technik – Ing.Richard Giebel
telefon377 891 339, e-mail: stavebni.technik@nezvestice.cz

 • vydává povolení na stavební úpravy jednoduchých staveb, kácení dřevin, provoz výherních automatů
 • určuje, zda ohlášené drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce (55 odst. 2 cit. zákona), s výjimkou udržovacích prací na stavebních památkách, vyžadují stavební povolení a v těchto případech stavební povolení vydává
 • přijímá ohlášení, popřípadě vydává povolení k odstranění drobných staveb, pokud nejde o stavební památky
 • vede evidenci obecních bytů a obecních pozemků (smlouvy, daňová přiznání)
 • povoluje informační, reklamní a propagační zařízení a nařizuje jejich odstranění v obci
 • vykonává státní stavební dohled na akcích obce, ke kterým obecní úřad nebo stavební úřad vydal povolení (kontrola financí)
 • zajišťuje metodickou pomoc občanům ve věcech stavebních
 • v souladu s platným předpisem vydává rozhodnutí o očíslování budov
 • zajišťuje poplatky za užívání veřejného prostranství
 • sleduje dotační tituly
 • zajišťuje kontrolu místních komunikací a provádí jejich dohled

Kontaktní spojení
Adresa:
Obec Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice
Datová schránka: pfcbr83
Telefonní čísla:
starosta, místostarostka – 377 891 126
matrika, účtárna – 377 891 216
stavební – 377 891 339
fax: – 377 891 126
Elektronická podatelna:
ou@nezvestice.cz

e-mail:
ou@nezvestice.cz
matrika@nezvestice.cz
uctarna@nezvestice.cz
stavebni.technik@nezvestice.cz

Datová schránka: pfcbr83
Internetová stránka: www.nezvestice.cz

Úřední hodiny pro veřejnost
PONDĚLÍ    8-12.00  13-18.00
STŘEDA      8-12.00  13-18.00

Případné platby můžete poukázat
Obec Nezvěstice
Číslo účtu u ČS a.s. : 0725647389/0800
IČO: 00257028
DIČ: CZ 00257028

IČO

IČO: 00257028

DIČ
DIČ: CZ 00257028

Žádost o podání informace

Žádost

o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

přístupu k informacím

Žadatel: /jméno, příjmení/ ………………………………………………………………………………………………………….

Datum narození: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa místa trvalého pobytu a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa TP ……………………………………………………………………………………………………………………….

Požadovaná informace podle tohoto zákona:

Příjem žádostí o informace

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O INFORMACE

Podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Obecním úřadě v Nezvěsticích podávají:
1. písemně – poštou – na adresu OÚ Nezvěstice, Nezvěstice 277 PSČ 332 04
– faxem – číslo 377 891 126
– prostřednictvím elektronické podatelny – ou@nezvestice.cz,
Datováschránka: pfcbr83
– osobním předáním písemné žádosti přímo v podatelně OÚ
2. ústně – osobně v kanceláři starosty
– telefonicky na čísle telefonu 377 891 126

Náležitosti žádosti:
Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti:
jméno a příjmení
datum narození
adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování, liší-li se od adresy TP

Právnická osoba uvede:
název
identifikační číslo
adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla

Je-li žádost podána elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny, pokud ji povinný subjekt zřídil, případně prostřednictvím kterékoliv elektronické adresy OÚ.

Neobsahuje-li žádost uvedené náležitosti a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona 106/99 Sb.

Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve OÚ žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil.

Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, OÚ žádost odloží.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti OÚ, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí do 7 dnů žadateli.

Obecní úřad poskytne informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Lhůtu pro poskytnutí informace může OÚ prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty informován a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.

Poskytování informací je zpoplatněno podle sazebníku úhrad, který je zveřejněný na WWW.

Odvolání
Proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje ve věci přenesené působnosti, k radě obce ve věci samostatné působnosti, a to prostřednictvím Obecního úřadu v Nezvěsticích.

Stížnost
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci může podat žadatel ústně do záznamu nebo písemně v těchto případech:

– žadatel nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona 106/99 (odkaz na informaci již zveřejněnou)

– informace nebyla poskytnuta do 15ti dnů ode dne podání žádosti a nebylo v téže lhůtě
vydáno ani rozhodnutí o odmítnutí

– informace byla poskytnuta jen částečně a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí další
části žádosti

– žadatel nesouhlasí s výší úhrady za poskytování informací
Stížnost lze podat ve lhůtě do 30 dnů ode dne:

– doručení sdělení proti kterému podává žadatel stížnost

– uplynutí lhůty pro poskytnutí informace

Úřední hodiny pro podávání žádostí o informace a pro podání odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení

pondělí a středa: 8-12.00 a 13-18.00

ELEKTRONICKÁ PODATELNA
Elektronická adresa elektronické podatelny: ou@nezvestice.cz
Datová schránka: pfcbr83

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv (vyhovujících technickým parametrům, viz. níže) doručovaných Obecnímu úřadu Nezvěstice.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice

Úřední hodiny podatelny:

pondělí a středa: 8-12.00 a 13-18.00

Pravidla potvrzování doručených datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.

Součástí zprávy o potvrzení je:
– datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
– identifikátor datové zprávy přidělený elektronickou podatelnou

Vzor datové zprávy:

ou@nezvestice.cz
datum: den, měsíc, rok hodina, minuta
podání: číslo jednací
Vaše podání bylo přijato.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf
Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5“ disketách zformátovaných pro některý ze standardních systémů souborů, dále na CD a DVD.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Nezvěstice činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

l. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, t.j. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona nemusí být podepsána
zaručeným elektronickým podpisem.

2. Podání podle zákona č. 500/2005 Sb. správní řád musí být podepsáno zaručeným
elektronickým podpisem. Současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb,
který certifikát vydal a vede jeho evidenci nebo musí být certifikát k podání připojen nebo
nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem, v takovém případě musí být
do 3 dnů doplněno.

3. Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým
podpisem.

4. Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být
podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se např. o běžnou e-mailovou
komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ve správním řízení, které vydal Obecní úřad v Nezvěsticích, se lze odvolat do 15ti dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Nezvěsticích.

Adresa Obecního úřadu Nezvěstice: Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice

Formuláře

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708

Nejdůležitější předpisy

Seznam nejdůležitějších předpisů, podle kterých Obecní úřad jedná a rozhoduje :

Celé znění zákonů na: http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 634/04 sb. o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení
Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon č. 21/06 Sb. o ověřování
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 183/06 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 40/07 Sb. O informačních systémech veřejné správy
Obecně závazné vyhlášky obce Nezvěstice

Vyhlášek najdete na této webové stránce – vyhlášky.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

l. Fotokopie

a) černobílá

 • jednostranná kopie A 4 2,00
 • oboustranná kopie A 4 3,00
 • jednostranná kopie A 3 4,00
 • oboustranná kopie A 3 5,00

2. Výstup z tiskárny

A 4 černobíle 2,00
A 4 barevně 10,00

3. Poštovné – dle ceníku České pošty

4. Poplatek za odeslání elektronickou poštou
do 10 stran formátu A 4 zdarma
11 a více stran formátu A 4 50,00
1 stránka A4 skenování a následné odeslání elektronickou poštou 5,00
5. Náklady na faxové služby
za odeslání 1 stránky A 4 10,00

6. Záznam informace na technickém nosiči
a) disketa 10,00
b) CD disk 50,00

7. Celkový počet hodin práce všech zaměstnanců, kteří informace vyhledávali
za každou započatou půlhodinu práce 50,00

8. V případě, že jsou informace obsažené v publikacích a tiskovinách vydaných obcí, určí se výše úhrady nákladů ve výši ceny za příslušný výtisk.

Žadatel bude o předpokládané výši poplatku informován předem. Informace se poskytne až po zaplacení.
Tento sazebník byl schválen radou obce dne 23.3.2009 usnesením č. 59/2009.
Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999 Sb.

2008, 2009, 2010

Czech POINT

Czech POINTČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Na jednom místě je možno získat několik ověřených výpisů.

Pracoviště Czech POINTU je i na Obecním úřadu v Nezvěsticích, Nezvěstice277 – v kanceláři matriky.

Lze tu získat na počkání ověřené výpisy z veřejných i neveřejných evidencí:

Výpisy z veřejných evidencí:

* Obchodní rejstřík

* Živnostenský rejstřík

* Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

* Rejstřík trestů

* Výpis bodového hodnocení osob – řidičů

Úřední hodiny, kdy lze získat ověřené výpisy:

Pondělí a středa 8.00-12.00 13.00-18.00

Po předchozí domluvě s pracovnicemi matriky (telefon 377891216) lze ověřené výpisy vydat i v jiné dny a hodiny.

Správní poplatky:

výpis z rejstříku trestů ………………………………………………………50,- Kč

výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku 1. strana ………………100,- Kč, 2. a každá další strana 50,- Kč

Jaké doklady žadatelé o výpis doloží:

a) ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit

kritéria pro vyhledání svého požadavku:

Obchodní rejstřík: IČ subjektu

Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele

Katastr nemovitostí: Název katastrálního území, číslo listu vlastnictví, číslo pozemku,

číslo budovy

b) ověřený výpis z rejstříku trestů

Při vydání ověřeného výpisu z RT je nutno podepsat písemnou žádost a doložit

totožnost žadatele, kterého se výpis týká platným osobním dokladem – občanským

průkazem nebo pasem. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení

k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřenou plnou moc

a prokázat svoji totožnost.

Podrobnější informace k projektu naleznete na http://www.czechpoint.cz/