+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

Usnesení RO č.40/8.7.2020

Rada obce bere na vědomí: 1) Protokol KÚPK, odboru informatiky ze dne 3.7.2020 o výsledku následné veřejnoprávní   kontroly čerpání dotace  na  akci ,, Optická páteř Nezvěstice II.etapa 2017″. Nebyly zjištěny nedostatky. 2)  Zápis ze 7. jednání sociální komise...

Usnesení RO č.39/22.6.2020

Rada obce bere na vědomí:    1) Přípravu veřejného zasedání ZO Nezvěstice dne 29.6.2020.    2) Informace lesního odborného lesního hospodáře Ing.Janouška (LHP, těžba a evidence dřeva, nová         výsadba).   Rada obce schvaluje: 1) Finanční příspěvek ve výši...

Usnesení RO č.38/17.6.2020

Rada obce bere na vědomí: 1) Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne 8. 6. 2020, číslo usnesení 1480 /20,     poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2020 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční     povahy“ – 21 900,-Kč....

Usnesení RO č.37/3.6.2020

Rada obce bere na vědomí: 1) Dokumentace na odstranění stavby: hospodářská budova na pozemku st.p.19/3 v k.ú.Nezvěstice (stodola      u Bonu). Souhlas s odstraněním stavby od  MěÚ St.Plzenec, odboru výstavby. 2) Návrh Závěrečného účtu MiR za rok 2019. Příjmy 799...