+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

Usnesení

ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice,

konaného dne 29.1.2020 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení) v platném znění

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

1) Zprávu o činnosti RO za období od 16.12.2019 do 29.1.2020.

 

2)  Seznámení se s řešením průtahu silnice I/19 obcí a zdvojkolejnění železniční trati. Rozšíření   podjezdu žel. trati bude provedeno na stávající podjezdnou výšku (3,3m). Dále s návrhem řešení přestupního terminálu s provedením podchodu k nástupištím na nádraží. Tento podchod bude prodloužen na druhou stranu směrem ke stadionu.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1) Program 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

 

2)  Ověřovatele zápisu : p.Milana Heřmana a Mgr.Andreu Šourkovou                                   

     Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou,DiS.

 

3) Návrhovou komisi ve složení:
     předseda: Ing.Lubomír Hrdina

     členka: Mgr.Lada Kotlanová

 

4) Podání žádosti o dotaci z dotačního programu MMR ČR pro rok 2020 – Dotační titul Podpora

    obnovy sportovní infrastruktury na akci „Vybudování workoutového hřiště u ZŠ Nezvěstice“.

 

5) Podání žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životní prostředí financované

    z prostředků Státního fondu životní prostředí (Výzva 7/2019) na akci „Revitalizace parku u ZŠ“.

 

6) Vrácení čerpané úvěrové částky ve výši 8 000 000,-Kč Komerční bance, a.s., se sídlem 

    Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO:45317054 dle Smlouvy o úvěru reg.č.9902338483. 

    Úvěr čerpán na investiční akci ,,Vybudování nástavby a přístavby ZŠ  – II. etapa”.

 

Nepřítomní zastupitelé: Ing.Česal, Mgr.Vyletová