+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 11.3.2020 do 29.6.2020.

  2) Kontrolní protokol NKÚ ČR, územního odboru Plzeň ze dne 10.6.2020 o kontrole č.19/28

      ,,Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy  v kapitole Ministerstva

      školství, mládeže a tělovýchovy”. Kontrole byla podrobena akce ,,Nezvěstice – nástavba                  

      a přístavba ZŠ a MŠ I.etapa” v době od 28.1.2020 do 10.6.2020.

      Podání námitky obce ze dne 16.6.2020 proti  Kontrolnímu protokolu NKÚ ČR, územního  

      odboru Plzeň ze dne 10.6.2020 o kontrole č.19/28.

      Rozhodnutí o námitkách NKÚ ČR územního odboru Plzeň ze dne 23.6.2020 o kontrole

      č.19/28.

      Vyjádření JUDr.Šindelářové ze dne 24.6.2020 k rozhodnutí o námitkách NKÚ ČR územního

     odboru Plzeň ze dne 23.6.2020 o kontrole č.19/28.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Program 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

2)  Ověřovatele zápisu : p.Milana Heřmana a Mgr.Andreu Šourkovou.                               

 Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou,DiS.

3)  Návrhovou komisi ve složení:
     předsedkyni : Mgr.Blanku Hachovou

     členku: Mgr.Kláua Vyletovou

 

4) Závěrečný účet obce k 31.12.2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

5) Účetní závěrku obce Nezvěstice za rok 2019 bez výhrad a připomínek a v rozsahu těchto   finančních výkazů: rozvahy sestavené k rozvahovému dni, výkazu zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky.

6) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti (zřízení  a provozování vedení kanalizace) na pozemku  p.č. 290/4  v k.ú.Nezvěstice, v rámci stavby, Nezvěstice  – odkanalizování obce na ČOV”  mezi – České dráhy, a.s., IČ:70994226 (vlastník) a Obec Nezvěstice (oprávněný). Jednorázová úhrada ve výši 26 650,-Kč bez DPH.

7) Koupi pozemků p.č.16/3, 286/6, 286/7, 286/3 a 16/1 v k.ú.Nezvěstice (okolo  kostela, 1150m2, ostatní plocha-zeleň), které jsou  zapsány  na LV č.862 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město od vlastníka Římskokatolická farnost Starý Plzenec, Třebízského náměstí 1, 332 02 Starý Plzenec  za cenu 176 530,-Kč dle znaleckého posudku poř.č. 2159-18/2020 ze dne 6.5.2020 (Ing.Stanislav Nesnídal, Dvořákova 1016,  332 02 Starý Plzenec).

8) Bezúplatné nabytí pozemku parc.č.41/10 (ostatní plocha) o výměře 633 m2, nacházející se  v k.ú.Olešná u Nezvěsic, který je zapsán na LV č.60000 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové město, 128 00

9) Realizaci akce ,,Nutná oprava havarijního stavu střechy Domu klidného stáří v Nezvěsticích”.

10) Realizaci investičního záměru ,,Oprava ZŠ a MŠ Nezvěstice  – III. etapa”.

11) Realizaci projektů ,, Cyklotrasa Plzeň-Brdy, Nezvěstice” a ,,Vybudování lávky přes řeku

    Úslavu v k.ú.Nezvěstice”.

12) Realizaci akce ,,Obnova komunikace a zeleně na hřbitově”.

13) Zpracování PD na připojení vrtu V3 na úpravnu vody obce Nezvěstice.

14) Realizaci akce ,,Optická páteř: Nezvěstice – Šťáhlavice 1.etapa”.

 15) Rozpočtové opatření č.2/2020. Celkové příjmy rozpočtu  48 400 728,00 Kč                    

      a celkové výdaje 59 860 347,74 Kč.

16) Čerpání úvěru od Komerční banky, a.s. dle Smlouvy o úvěru reg.č.99023384833 na:

 a)  realizaci  Investičního záměru ,,Oprava ZŠ a MŠ Nezvěstice  – III. etapa”

            do výše 11 000 000,-Kč,

b) realizaci projektu ,, Cyklotrasa Plzeň-Brdy, Nezvěstice” a ,,Vybudování lávky přes řeku

          Úslavu v k.ú.Nezvěstice”  do výše 17 500 000,-Kč.

17) Prodej pozemku parc.č. 314/9 o výměře 12 m2, nacházející se v k.ú. Olešná u Nezvěstic,  který je zapsán  na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město,  ………….., trvale bytem ……….., 332 04 Nezvěstice, za cenu 1 800,00 Kč (150,- Kč/m2cena pozemku v daném místě a čase obvyklá). Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující (………..). Prodej bude realizován z důvodu vyřešení majetkových vztahů při přípravě realizace rekonstrukce komunikace III/1774 Olešná – průtah.

        Prodej realizovat pouze po trvalém záboru části pozemku 15/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (47,45m2) a části pozemku 17/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (6,4m2) za účelem rekonstrukce komunikace III/1774 Olešná – průtah. Souhlas se záborem musí potvrdit majitelka pozemků …………………..

 

18) Přípravu prodeje části pozemku p. č. 314/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (cca 2,5 m2) z důvodu dořešení majetkových vztahů při přípravě realizace rekonstrukce komunikace III/1774 Olešná – průtah. Prodej realizovat pouze po trvalém záboru části pozemku 15/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (47,45m2) a části pozemku 17/1 v k.ú.Olešná u Nezvěstic (6,4m2) za účelem rekonstrukce komunikace III/1774 Olešná – průtah. Souhlas se záborem musí potvrdit majitelka pozemků ……………..

19) Nepodávat odvolání k rozhodnutí o námitkách NKÚ ČR územního odboru Plzeň ze dne  23.6.2020 o kontrole č.19/28 ,,Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy”.

 

Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:

1) Zajistit zpracování Projektové dokumentace pro územní řízení a stavební řízení na novostavbu 

    MŠ Nezvěstice.

2) Projednat zabezpečení vjezdů do obecních lesů (např. uzamykatelné závory).

 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:

1) Zajistit provádění skladové evidence těženého dřeva z obecních lesů. Zajistit provedení  výchozí inventury těženého dřeva. Každoročně zahrnovat zásoby vytěženého dřeva do  inventarizace majetku obce. Termín do 31.8.2020.

3) Zajistit realizaci všech protierozních opatření k ochraně zemědělského půdního fondu, které 

     byly výsledkem KPÚ v katastru Nezvěstice, a které obec přijetím rozhodnutí o KPÚ schválila

     a dosud nerealizovala.  Zejména včasným objednáním vytýčení dotčených pozemků a  přístupových cest (na náklady pozemkového úřadu), včasným upozorněním nájemce, že takto určené pozemky bude nutno užívat od r.2021 jako trvalý travní porost. Termín do 31.7.2020.

 

 

 

Nepřítomní zastupitelé: Mgr.Harasimovičová, P.Harasimovič, Mgr.J.Plachá