+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku
Usnesení
z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice,

konaného dne 11.3.2020 v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení) v platném znění

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 29.1.2020 do 11.3.2020.

2) Seznámení se s přípravou akcí:

  1. a) Dopravní přestupní uzel u nádraží ČD, a.s. v Nezvěsticích
  2. b) Koupě nemovitosti č.p.333 (bývalá restaurace BON)
  3. c) Koupě pozemků kolem kostela od Římskokatolické farnosti Starý Plzenec
  4. d) Uzavření Dohody o zajištění přístupu na pozemky (p…………………)
  5. e) Pořízení nákladního vozu (CAS) pro JSDHO obce Nezvěstice

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Program 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

2)  Ověřovatele zápisu : p.Miloslava Nekolu a Ing.arch. Evu Špelinovou     

     Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou,DiS.

3)  Návrhovou komisi ve složení:
     předseda : Ing.Lubomír Hrdina

     členka: Mgr.Lada Kotlanová

 

4)  Investiční záměr na akci ,,Oprava ZŠ a MŠ Nezvěstice – III.etapa”.

 

5) Pokračovat v přípravných pracích na projektu ,,Přestupní terminál (uzel) Nezvěstice,

    za předpokladu odkupu pouze potřebných pozemků v k.ú.Nezvěstice : část pozemku 670/2 (obratiště), 314 

    (garáž), část 670/3 (na autobus.zast.), 670/26, 670/9, 670/10 a 670/20 spolu se 670/26 (záchyt.parkoviště).

    O realizaci přestupního uzlu rozhodne ZO až po předložení úplných informací.

 

6) Opětovné zvolení stávající přísedící soudkyně Okresního soudu Plzeň-jih

     paní ………………….., nar………………., bytem Nezvěstice …. dle z.č. 6/2002 Sb., o soudech  a soudcích,

     v platném znění.

 

Zastupitelstvo obce rozhoduje:

1) Na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

     a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny č. 2 územního plánu

     Nezvěstice a jejím obsahu v souladu s § 55a odst. 1 stavebního zákona zkráceným postupem.

     Příloha č.2 usnesení ZO č.8/11.3.2020.

Zmena_c._2_UP_Nezvestice_navrh_obsahu

Zastupitelstvo obce ukládá:

I.starostovi:

     1) Podat žádost o dotaci na schválenou investiční akci “Oprava ZŠ a MŠ Nezvěstice – III. etapa”

          z Výzvy VPS – 228-2-2020 (výzva MF z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a  

          obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí).

 

 

Nepřítomní zastupitelé: Mgr.A.Šourková, Mgr.T.Harasimovičová, P.Harasimovič,

                                       Mgr.K.Vyletová