+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti RO za období od 27.3.2019 do 26.6.2019.

2) Postup prací při realizaci akce ,,Vybudování nástavby  a přístavby ZŠ  – II. etapa”.

3) Postup přípravy na realizaci projektu ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV, II. etapa”.

4) Postup přípravy na realizaci projektu ,, Cyklotrasa Plzeň-Brdy, Nezvěstice “.

 5) Zamítavé stanovisko MMP, odboru stavebně správního pořizovatele územního plánu Nezvěstice k předloženému návrhu na pořízení změny územního plánu občanů obce: ………, Nezvěstice č.p…….. Návrh obsahuje požadavky změny funkčního využití pozemků p.č. 992 a 993 v k.ú.Nezvěstice.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1) Program 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).

2)  Ověřovatele zápisu : p.Miloslava Nekolu a Ing.arch Evu Špelinovou  

     Zapisovatelku: Mgr.Petru Tupou,DiS.

3)  Návrhovou komisi ve složení:
     předseda : Ing.Bedřich Česal

     člen: Ing.Lubomír Hrdina

4) Závěrečný účet obce k 31.12.2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.

5)  Účetní závěrku obce Nezvěstice za rok 2018 bez výhrad a připomínek a v rozsahu těchto   finančních výkazů: rozvahy sestavené k rozvahovému dni, výkazy zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky.

6) Rozpočtové opatření č.3/2019. Celkové příjmy rozpočtu 58 849 759,00 Kč a celkové výdaje

         66 240 978,00 Kč.

7) Návrh Smlouvy o úvěru reg.č.99023384833 mezi obcí Nezvěstice a Komerční bankou, a.s.,  se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO:45317054. Investiční úvěrový rámec ve výši 50mil.Kč   se splatností  k 31.3.2043.

8) Čerpání úvěru od Komerční banky, a.s. dle Smlouvy o úvěru reg.č.99023384833 na investiční akce: Vybudování nástavby a přístavby ZŠ  – II. etapa ve výši do 10 000 000,-Kč

9) Návrh Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola Nezvěstice, příspěvková organizace, Nezvěstice čp. 69, IČO 75006774 mezi obcí Nezvěstice a obcí Šťáhlavy. Smlouva řeší vytvoření společného školského obvodu ZŠ Nezvěstice, a to pro žáky od 6. do 9. třídy, který je tvořen územními obvody obcí Šťáhlavy a Nezvěstice.

10) Zadání pro zpracování urbanistické studie pro jednotlivé lokality středu obce.

11) Prodej pozemku parc.č. 288/6 o výměře 40 m2, nacházející se v k.ú. Nezvěstice,  který je zapsán  na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň -město, panu ………………, nar. ….., trvale bytem Nezvěstice č.p…….., 332 04 Nezvěstice, za cenu 12 600,00 Kč (315,- Kč/m2 ). Veškeré náklady spojené s prodejem bude hradit kupující (………).

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1) Návrh na pořízení změny Územního plánu Nezvěstice občany obce: ……. Požadavek na změnu funkčního využití pozemků parc č.992 a 993 v k.ú.Nezvěstice takovým způsobem, aby na pozemku parc.č. 992 mohla být vybudována rekreační stavba s oplocením a na pozemku parc. č. 993 zahrada a sad s oplocením. Důvodem je vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který upozorňuje, že navrhovaný záměr představuje rozsáhlý zábor půdy I.třídy ochrany. Zemědělskou půdu I.a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.

 2)   Žádost p……………, ……………….. o odkup části obecního pozemku č.p.39/11(cca 90m2) v k.ú.Olešná u Nezvěstic,  který je zapsán  na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město.

ZO rozhoduje:

1) Na návrh občanky obce …………., Nezvěstice čp……. o pořízení změny č. 2 Územního plánu Nezvěstice zkráceným postupem a o obsahu této změny, který je přílohou č.4 tohoto usnesení ZO č.4/26.6.2019,  na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) a § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:

1) Uzavřít Smlouvu o úvěru reg.č.99023384833 mezi obcí Nezvěstice a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO:45317054. Úvěr ve výši 50mil.Kč se splatností k 31.3.2043. 

 

2) Uzavřít Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola Nezvěstice, příspěvková organizace, Nezvěstice č.p.69, IČO 75006774 mezi obcí Nezvěstice a obcí Šťáhlavy. Smlouva řeší vytvoření společného školského obvodu ZŠ Nezvěstice, a to pro žáky od 6. do 9. třídy, který je tvořen územními obvody obcí Šťáhlavy a Nezvěstice.

 

Zastupitelstvo obce Nezvěstice pověřuje:

1) Starostu obce p.Lukáše Karkoše jako zástupce obce Nezvěstice na valných hromadách společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. Starosta může pověřit zastupováním obce i jinou osobu.

 

Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:

1) Nechat přepracovat zadávací podmínky pro územní studii na rozvojovou zónu Z1 dle ÚPD obce Nezvěstice.

2) Nechat vypracovat urbanistickou studii pro lokalitu č.1,4 a 6.