+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

Rada obce bere na vědomí:

1) Protokol KÚPK, odboru informatiky ze dne 3.7.2020 o výsledku následné veřejnoprávní   kontroly čerpání dotace  na  akci ,, Optická páteř Nezvěstice II.etapa 2017″. Nebyly zjištěny nedostatky.

2)  Zápis ze 7. jednání sociální komise dne 18.6.2020.

3)  Zápis kontrolního výboru ze dne 19.6.2020.

4) Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek Nezvěstice – lávka přes řeku

       Úslavu” ze dne 1.7.2020.

5) Celková výše pojistného plnění z pojištění odpovědnosti (Kooperativa) za poškozenou autobusovou

       zastávku ve výši 27 260,00 Kč.

 

Rada obce schvaluje:

1) Hodnotící komisi na výběr zhotovitele projektů ,,Revitalizace parku u ZŠ Nezvěstice”                         

    a ,,Oprava ZŠ a MŠ Nezvěstice – III.etapa” dne 17.7.2020.

    Komise ve složení: Ing.Richard Giebel, Ing.Lubomír Hrdina, Mgr.Zdeněk Šafařík,           

    Ing.Tomáš Bolek.

2) Hodnotící komisi na výběr zhotovitele projektů ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek Nezvěstice –

    lávka přes řeku Úslavu” a ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, část Nezvěstice” dne 24.7.2020.

    Komise ve složení: Ing.Richard Giebel, Ing.Lubomír Hrdina, p.Bohumil Jůzl, Ing.Tomáš Bolek.

3) Nabídku na činnost koordinátora BOZP na staveništi akcí ,,Oprava ZŠ a MŠ Nezvěstice – 

     III.etapa” a ,,Revitalizace parku u ZŠ Nezvěstice”- Petr Koura, Smědčice 123 za cenu 36 000,-Kč.

4) Nabídku na činnost TDS akcí ,,Oprava ZŠ a MŠ Nezvěstice –  III.etapa” a ,,Revitalizace parku u ZŠ

     Nezvěstice”- Adestik, s.r.o., Vrhaveč 99, DIČ:CZ25247069 za cenu 139 000,-Kč bez DPH.

5) Nabídku Ingem a.s., Plzeň, IČ:63504006 na činnost koordinátora BOZP na staveništi akcí  

     ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek Nezvěstice – lávka přes řeku Úslavu” za cenu 22 800,-Kč bez DPH a   

      ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, část Nezvěstice”  za cenu 34 200,-Kč bez DPH.

6) Nabídku Ingem a.s., Plzeň, IČ:63504006 na činnost TDS akcí ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek

     Nezvěstice – lávka přes řeku Úslavu” za cenu 56 000,-Kč bez DPH a ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, část  

     Nezvěstice” – za cenu 84 000,-Kč bez DPH.

 7) Podání žádosti KÚPK, odboru dopravy a silnič. hospodářství o prodloužení termínu realizace

      akce ,,Cyklotrasa Plzeň-Brdy, Nezvěstice část úsekuč.1″ a předložení závěrečné zprávy. Termín

      ukončení realizace 11.11.2020 a ZVA 11.12.2020.

8) Uzavření Kupní smlouvy se zřízením věcných břemen mezi obcí Nezvěstice (kupující a 

      povinný) a Římskokatolickou farností Starý Plzenec (prodávající a oprávněný č.1), Biskupství

     plzeňské (prodávající a oprávněný č.2). Zřízení věcného břemene (služebnosti) bezúplatného

    užívání, spočívající v přístupu k pozemku parc.č.st.18 v k.ú.Nezvěstice (budova kostela) a

     právu užívání pozemku p.č.16/3 v k.ú.Nezvěstice k pastoračním účelům, provádění stavebních  

     prací, oprav nebo rekonstrukcí na budově kostela Všech svatých.

Rada obce ukládá:

I.starostovi:

1) Zaslat připomínky zpracovateli vyhledávací studie vedení dálkové cyklotrasy C31 (Starý Plzenec –

     Kasejovice) po k.ú.Nezvěstice. Cyklotrasa by měla vést ve stejné trase jako cyklotrasa Plzeň-Brdy,  

     úsek Nezvěstice.

 

 

Usnesení schváleno:  4 hlasy

Rada obce Nezvěstice se ve všech bodech shodla jednomyslně, není-li uvedeno jinak.