+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

 

OBEC NEZVĚSTICE

332 04 Nezvěstice 277

zastoupena starostou panem Lukášem Karkošem

 

———————————————————————————————————————–

 

OZNAMUJE

 

v souladu s § 39, zákona č.128/2000 Sb. v současném znění,

záměr obce Nezvěstice

 

 

pronajmout

 

část pozemku parc.č. 278/2 (cca 750m2) v k.ú. Nezvěstice (ostatní plocha) o výměře 34229 m2.

Předmětný pozemek je veden v katastru nemovitostí v k.ú. Nezvěstice, obci Nezvěstice, zapsaný na LV č. 10001 u  Katastrálního úřadu pro Plzeňský  kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město. 

Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky do 22.6.2020,

na adresu : Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IDDS pfcbr83 nebo na adresu elektronické podatelny ou@nezvestice.cz

 Podrobné informace poskytnou pracovníci OÚ Nezvěstice

 

          Lukáš Karkoš

plánek

 

 

dokument bude sejmut 23.6.2020 08:13