+420377891126 ou@nezvestice.cz
Vyberte stránku

 Žádost o přidělení bytu v DKS (Dům klidného stáří) Nezvěstice č.p.350

A. Vyplní žadatel

Jméno a příjmení.……………………………….    Stav……………….…………………….

Datum narození……………………. ……………  Rodné číslo…………………………..

Bydliště……………………………………………………….………………………………………

Datum podání žádosti      ….………………………………            …………………………..

podpis žadatele

 

B. Vyplní ošetřující lékař

Stručné vyjádření o celkovém zdravotním stavu žadatele ( zda odpovídá umístění žadatele do DKS).

Zdravotní stav žadatele odpovídá umístění do DKS:              Ano        Ne

 

………………………………                                                    ………………………………..

datum                                                             potvrzení ošetřujícího lékaře

 

C. Vyjádření Rady obce Nezvěstice         Ano                  Ne

…………………….               ……………………………………….

datum    podpis a razítko

 

 Zásady umisťování občanů do DKS (Dům klidného stáří), č.p.350  ve správě obce Nezvěstice

1) Kapacita DKS v Nezvěsticích je určená přednostně pro občany s trvalým pobytem v Nezvěsticích a Olešné a  splňuje zdravotní předpoklady.

2) Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum narození, bydliště (trvalý pobyt) a stručné vyjádření ošetřujícího lékaře ( zda je/není umístění možné, vhodné, nedostatečné, zda to umožňuje zdravotní stav žadatele a pod.). Všechny údaje v žádosti musí být pravdivé.

3) Byty v DKS budou přidělovány podle sestaveného pořadníku z došlých žádostí, respektive dle žádostí o přidělení bytu v DKS na předepsaném formuláři. Pořadník bude sestavován postupně dle těchto kritérií:
Kladné vyjádření v odstavci B,C  předepsaného formuláře a splnění podmínek odst. l a 2.

V případě záporného vyjádření Rady obce Nezvěstice,  bude žadatel do 30 dnů od vydání tohoto stanoviska vyrozuměn písemně včetně důvodu,  proč záporné stanovisko k žádosti bylo vydáno.

Proti zamítavému stanovisku může žadatel do 15 dnů od obdržení podat námitky k RO  Nezvěstice, která na nejbližším zasedání o námitkách rozhodne. Žadatel může podat novou žádost až po odstranění skutečností, na základě nichž nebylo souhlasné stanovisko vydáno.

4) Byty budou přidělovány podle momentální volné kapacity.

5) Žadatel, který přidělení bytu do 30 dnů nepotvrdí, bude dále veden v pořádníku, ale byt bude přidělen dalšímu žadateli v pořadí.

6) Žadatel o přidělení bytu v DKS musí vždy do konce března (do 31.3.) běžného roku písem -ně potvrdit na OÚ Nezvěstice, že na žádosti trvá. Současně uvede všechny změny v údajích nebo potvrdí údaje původní. Při nesplnění této povinnosti bude z pořadníku vyřazen.

7) Bezbariérový byt bude přidělen jen zdravotně postiženým žadatelům, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. V tomto případě může být byt přidělen přednostně mimo pořadí, pokud nebu­de jiný zájemce s touto podmínkou.

8) Žádosti žadatele budou vyřazeny, pokud žadatel bude dlužníkem obce Nezvěstice.

9) O přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy v DKS rozhoduje Rada obce Nezvěstice. V souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy nebude obec Nezvěstice přijímat žádnou finanční, ani věcnou náhradu.

10) U již podaných žádostí platí v případě jejich potvrzení původní datum žádosti.

11) Tyto zásady jsou platné na základě usnesení RO Nezvěstice č.29 / 08 ze dne 9.1.2008.

DKS – žádost o byt (rtf)
DKS – žádost o byt (pdf)